Home

Avskrivning dator skatteverket

På skatteverket.se använder vi möbler, bilar, instrument, datorer eller en affärsinredning. Du har tre möjligheter att dra av för inventarier: •Omedelbart avdrag innebär med 10 000 kronor. Avskrivning kan därför göras med högst 28 000 kronor. Har ersättningen bokförts mot inventariekontot kan avdrag göras med. Läs vad Skatteverket skriver om datorer här. Du kan också fördjupa dig i ämnet Omedelbart avdrag för anskaffningsutgift i detta sammanhang. Läs Skatteverkets ställningstagande gällande avdrag för datorprogram. Läs Skatteverkets ställningstagande gällande avdrag för dator och telefon i enskild näringsverksamhet På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) det kallas för avskrivning eller värdeminskningsavdrag. För vissa typer av utgifter finns det begränsningar för hur stort avdrag du får göra. Dator. Om du leasar verksamhetens dator får du göra avdrag för leasingavgiften

Beräkning - Avskrivningar (hjälpblankett) (SKV 2194) På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor Skatteverkets beslut enligt FL överklagas till förvaltningsrätten. Begäran om inhibition vid överklagande av ett beslut. Hur beslut överklagas och inom vilken tid. För stora avskrivningar i räkenskaperna. Övergång till räkenskapsenlig avskrivning. Lågt verkligt värde på inventarierna För stora avskrivningar i räkenskaperna. Övergång till räkenskapsenlig avskrivning. Lågt verkligt värde på inventarierna. Sekretess mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar. Beskattningsverksamheten. Sekretess till skydd för myndigheten. Sekretess till skydd för den enskilde Efterbeskattning - omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen. Utan krav på oriktig uppgift. På grund av oriktig uppgift. För stora avskrivningar i räkenskaperna. Övergång till räkenskapsenlig avskrivning. Lågt verkligt värde på inventarierna

Exempel: bokföra avskrivningdator som inte är förbrukningsinventarie (bokslut) En dator som inte är en förbrukningsinventarie har bokförts som en tillgång till värdet 100 000 SEK. Daton skall skrivas av över 5 år med 20 000 SEK (100000/5) per år eller med 1 667 SEK (100000/60) per månad Årets avskrivning kan dock aldrig beräknas som större än det bokförda värdet på inventarier före årets avskrivning. Om Visma Enskild Firma använts sedan firman startades tas vid ovanstående beräkning även hänsyn till om startåret varit ett förlängt/förkortat räkenskapsår Läs mer i Skatteverkets ställningstagande 2008-11-12, dnr 131 508944‑08/111. Arbetslöshetskassa. Inget avdrag medges för: Avgift till arbetslöshetskassa. Avgift till arbetslöshetskassa är inte heller underlag för skattereduktion. Arbetsredskap - dator och surfplatta. Krav för avdrag

Avskrivningar maskiner och inventarier. Blanketten hjälper dig att beräkna det lägsta tillåtna skattemässiga restvärdet vid räkenskapsenlig avskrivning på maskiner och inventarier samt årets maximala skattemässiga avskrivning som kan göras i bokföringen Företaget XX har köpt in en dator för 28 000 kronor. När vi bokför ska vi använda kontot för inventarier, som vi hittar i balansräkningen under rubriken anläggningstillgångar. Kostnaden för datorn skrivs då av under beräknad livslängd på 5 år. Vi periodiserar alltså kostnaden genom en årlig avskrivning

Video: Avdrag för värdeminskning Skatteverket

Avdrag för inköp av datorer och datorprogram - Företagande

Avdragslexikon för företag Skatteverket

den 11 december. Fråga 2003/04:454. av Christer Nylander (fp) till finansminister Bosse Ringholm om skattereglerna för avskrivning av datorer. Reglerna för den skattemässiga avskrivningen av datorer innebär att ett företag kan skriva av maskiner och inventarier skattemässigt på fem år, med 20 % per år, alternativt med 30 % på restvärdet av anskaffningsvärde minus ackumulerade. Kompletteringsregeln medger full avskrivning på 5 år, det vill säga motsvarande en årlig avskrivning på 20 %. värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket Hej! Det verkar som skatteverket har något personligt emot mig. Nästan varje år så är jag granskad av dem. För två år sedan så gjorde jag ett jobb som inbringade ca 35000 kr till min enskilda firma. för dessa pengar köpte jag en rätt fin dator Eftersom avskrivningar görs på tillgångar med beräknad ekonomisk livslängd är det endast anläggningstillgångar så som maskiner, datorer och inventarier som avskrivs. Anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella anläggningstillgångar avskrivs däremot inte eftersom de inte har en förväntad ekonomisk livslängd eller beräknas minska i värde Se även Skatteverkets information om beräkning av värdeminskningsavdrag på byggnader i näringsverksamhet (SKV M 2005:5). Observera att reglerna i 19 kap. IL är skattemässigt frikopplade från redovisningen. Det skattemässiga värdeminskningsavdraget påverkas inte av det värde och den avskrivning som företaget gjort i redovisningen

Avskrivningar på anläggningstillgångar som inventarier och maskiner är lite av en djungel som egenföretagare måste kämpa sig igenom. För i årsbokslutet som du skickar in till skatteverket kan du beräkna avdraget för inventariernas värdeminskning genom att göra en skattemässig avskrivning Exempel: bokföra avskrivning på förbrukningsinventarie (bokslut) En dator som är en förbrukningsinventarie har bokförts som en tillgång till värdet 10 000 SEK. Denna förbrukningsinventarie skall skrivas av över 3 år med 3 333 SEK (10000/3) per år eller med 278 SEK (10000/36) per månad Avskrivningar görs på anläggningstillgångar såsom inventarier, maskiner, byggnader, personbilar och datorer men inte på anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella instrument. Avskrivningar görs planenligt på anskaffningsvärdet ner till restvärdet fördelat över den beräknade nyttjandeperioden enligt den metod som bäst beskriver hur resurserna förbrukas i. Datorn. Det är få arbeten som i dag inte kräver en dator. Förr i tiden räknades dyrare datorer som inventarier och skulle skrivas av under ett antal år (som bilar, maskiner och byggnader). I dag räknar Skatteverket med att datorer har en livslängd på tre år eller mindre, och därför skriver du av dem som en omedelbar kostnad

Jag köpte in en dator för 15619kr med momsen, en kamera med objektiv för 14769kr med momsen. Samt blixtar för 2579kr med moms. När jag pratade med skatteverket sa hon där att jag ska lägga in 75% av kamerans värde i bolaget, 50% av datorn då jag kan komma att använda det privat och inte enbart i företaget Överavskrivningar är avskrivningar utöver plan som en redovisningsenhet får göra för att utnyttja skattemässiga avdragsmöjligheter och underavskrivningar är avskrivningar under plan som en redovisningsenhet måste göra om de planenliga avskrivningarna är större än vad som är skattemässigt tillåtet Re: Avskrivning av dator till enskild firma ‎2015-12-23 05:38 Datorn kostade ca: 15 000 kronor, jag får läsa igenom skatteverkets information och se om jag kommer fram till något bra svar Avskrivning: Det blir ju enligt plan 382 735/ 5 år = 76 547 kr/per år. Dock ska jag kanske ha 44 652 kr (avskrivning för 7 månader, okt - april som är vår beskattnings år). Ska jag bokföra 44 652 eller 76 547 på dessa konton: Debet: 7834 Kredit: 1229 Överavskrivning: Lägsta utgående värde 70% = 382 735 * 0,7 = 267 914 k

1250 Datorer 7835 Avskrivning på datorer Exempel #3 Caroline som driver företaget BIZniz AB har, den 17 mars, köpt in, en större skrivare/kopiator för 38 000 kr exkl. moms. Den ekonomiska livslängden är 5 år. Så här bokför Carro sitt inköp, utbetalning och företagets avskrivning. 17/3 - utgift Konto Namn Debet Kredi Räkenskapsenlig avskrivning. Avskrivningen görs på tillgångens beräknade livslängd. Som lägst kan en inventarie ha en livslängd på tre år, standard är oftast fem år. 3 eller 4 kan du använda dig av denna hjälpblankett från Skatteverket för att räkna ut dina avskrivningar Bokföra inköp av dator. Om datorn kostar mer än ett halvt prisbasbelopp (> 23 650 SEK för år 2020) är grundregeln att den anses vara en inventarie och skall skrivas av under upattning om hur länge den skall användas, till exempel i 3-5 år

Beräkning - Avskrivningar (hjälpblankett) - Skatteverket

 1. st 5000 kronor
 2. Räkenskapsenlig avskrivning. Vid räkenskapsenlig avskrivning får du välja mellan två regler, 30-procentsregeln och 20-procentsregeln, och du får byta metod mellan olika år om du vill. Taket för de skattemässiga avskrivningarna bestäms av den regel som ger störst avskrivning
 3. Avskrivningar på inventarier har störst betydelse för företag som har mycket dyrbara inventarier med långa ekonomiska livslängder. RSS är ett standardformat för att leverera nyhetsrubriker till din dator. Skatteverket, Skatterättsnämnden, Bokföringsnämnden och Regeringsrätten tillsammans med nyheter från vår egen skatter.se
 4. Avskrivningar på byggnader. För varje byggnad ska en avskrivningsplan fastställas, 1 Enligt Skatteverket räknas vindkraftverk som inventarier. Möjligheten till snabbare avskrivning på värmepannor, hissmaskineri och jämförlig maskinell utrustning är slopad
 5. a datorer har en ca livslängd om 1,571 år Faktorer som avgör livslängden frånsett den maskintekniska delen är också programstöd
 6. Skattemässigt får avskrivningar göras med 20 eller 30 procent. Bokföringsmässiga avskrivningar kan ibland göras på en längre period, beroende på vilken typ av tillgång det handlar om. För inventarier innebär detta betydligt större kostnader och lägre skatt per år under färre år jämfört med byggnader eller markanläggningar
 7. dibella. Inlägg: 43 . avskrivning dator. Enskild firma datorn kostade 11393 kr Hur skriver jag av en dator? Hur många år? procent? Vilka konton ska jag använda mig av? Hur ska jag kontera nu? Hur blir det vid.

Omedelbart avdrag för anskaffningsutgiften - Skatteverket

Exempel: bokföra avskrivning av maskin (bokslut) En redovisningsenhet tillämpar en avskrivningstid om 5 år för sina maskiner och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 20 000 SEK (100000/5) Avskrivningarna, som alltså inte svarar mot några kostnader under året, bidrar också till att föreningens likviditet - dess kassa - växer till. Och det ska erkännas att trots alla ekonomiska teorier så är det enklare att sitta i styrelsen och hantera ekonomin om banksaldot sakta växer Avskrivning av inventarier är en av många frågor som hanteras i ett bokslut, men vad innebär det egentligen? Och när och på vilket sätt skrivs inventarier av? Här får du svaren! De allra flesta företag behöver någon form av utrustning - maskiner, möbler eller liknande - som används för att verksamheten ska fungera

Skattemässiga avskrivningar. Det är viktigt att skilja på de skattemässiga och redovisningsmässiga avskrivningarna. När det gäller de skattemässiga avskrivningarna så kan man välja mellan 2 olika regler. En huvudregel (30 procentsregeln) och en kompletteringsregel (20 procentsregeln) Avskrivning av byggnader och markanläggningar Byggnader och markanläggningar ska skrivas av med samma belopp som när skattereglerna tillämpas (se Skatteverkets allmänna råd om procentsatser för värdeminskning på byggnader i näringsverksamhet) Debet 7835 (Avskrivning datorer) 226 kr Kredit 2150 (Ack överavskrivningar) 2174 kr (8000*0,3-226) Debet 8850 (Avskrivning över/under plan) 2174 kr Lämpligt är att göra sådana här avskrivningar varje månad och att givetvis ha ett bokföringsprogram som beräknar dem med automatik Avskrivningar görs enbart på anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd, tillgångar med en obegränsad ekonomisk livslängd skrivs inte av men kan därmed skrivas ned. Avskrivningar görs på anläggningstillgångar såsom inventarier, maskiner, byggnader, personbilar och datorer men inte på anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella instrument Hej! Jag köpte en dyr dator för 44228kr ex moms 2017, och efter samtal med Skatteverket fick jag veta att man kan välja mellan 5-årig avskrivning 20% per år eller 3-årig avskrivning 30% per år. Jag valde 3-årig. Så jag skrev av hela momsen, och sedan 30% av nettovärdet => 13268,4 (konto 7832) Nu..

Hur mycket är värdeminskning ungefår per år på en bärbar dator? Det är en försäkringsgrej. Jag vet att den kostade 28 000 inkl moms mars 2002. Och jag vet att jag får en bättre dator idag för halva priset men vad är värdet ungefär? Är det en avskrivning på 5 år som man räknar på eller Avskrivningar - avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar Ambitionen med denna idéskrift är att på ett kortfattat och över­ skådligt sätt ge en samlad bild av gällande normering och regle­ ring avseende redovisning av materiella och immateriella anlägg Datorn kan ha ett värde, men för den sakens skulle behöver jag inte skriva av den på en längre period. Sen om jag tar upp den som en direkt kostnad första året på hela kostnaden så är det ingen avskrivning och därav kan revisorn inte underkänna den avskrivningen. Direkt okunskap är min sammanfattade kommentar Här hittar du exempel på hur försäljning, utrangering och justeringar kan konteras. Läs mer om konteringar i avsnittet Kontering från anläggningsregistret. Tillgångskonto, t ex 1220 Inventarier Här bokförs anskaffningsvärdet på inventarien i debet när den köps in. Själva bokföringen. Jag har en IB på maskiner och inventarier för 2014på 7702 kr som jag skall göra avskrivning på. Men Min gamla dator, som det här beloppet avser, kraschade i början av året och är därför ute ur leke..

Räkenskapsenlig avskrivning Rättslig - Skatteverket

Skatteverket har idag publicerat ställningstagandet Övergång till K3 och räkenskapsenlig avskrivning Exempel: Ett företag köper in en dator för 30 000 kr. Den bokförs i balansräkningen som en tillgång på 30 000 kr. Varje räkenskapsår får en del av värdet skrivas av, d.v.s. tas upp som en kostnad i resultaträkningen Avskrivningar på inventarier m m. Programmet kan med automatik beräkna årets avskrivningar på inventarier, maskiner m m till högsta möjliga belopp. Avskrivningarna anges med preliminära belopp i resultatrapporter under löpande år samt med definitiva belopp i årsbokslut och deklaration Behandlingen av tillkommande utgifter skiljer sig åt enligt K2 och K3 eftersom avskrivningarna görs på olika sätt. Tillkommande utgifter avseende byggnader enligt K2 Enligt K2 görs avskrivningen på tillgången som en helhet. Enligt K2 p. 10.13 ska en tillbyggnad av en byggnad alltid tas upp som tillgång Vad gäller för en dator för låt säga 14.000:- i ett medelstort företag. SKa avskrivningen vara på 3 år

Räkenskapsenlig avskrivning innebär att det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) ska motsvara avskrivningen i bokslutet. Restvärdesavskrivning. Omedelbart avdrag. Omedelbart avdrag innebär att du får dra av hela utgiften det år du köpte in varan. Du får göra omedelbart avdrag för. inventarier till ett mindre värd Exempel: Du har köpt en mobiltelefon för 295 euro, en dator för 795 euro och en kassaapparat för 500 euro. Som små anskaffningar får du på en gång dra av 295 + 795 + 500 = 1590 euro. Avskrivning, det vill säga periodisering av kostnader till olika å

Avskrivning dator 2020. Skattesatser 2017. Skattesatser 2016. Skattesatser 2015. Skattesatser möbler, bilar, instrument, datorer eller en affärsinredning. Du har tre möjligheter att dra av för inventarier: •Omedelbart avdrag Avskrivning kan därför göras med högst 28 000 kronor Inget konstigt med det, tyckte jag. Nu pratade jag dock med Skatteverket och de tyckte inte alls vi skulle skriva av något som var så billigt (lite under 6k exkl moms). Direktavskriv istället Kredit 7835 Avskrivning datorer.....2.000 kr Debet 1259 Ack avskrivning datorer.....2.000 kr Debet 5410 Förbrukningsinventarier. Väljer man att genomföra skattemässiga avskrivningar finns två olika metoder att välja på: räkenskapsenlig avskrivning, som kan delas upp mellan huvudregeln (30-procentsregeln) och kompletteringsregeln (20-procentsregeln), samt restvärdesavskrivning. Räkenskapsenlig avskrivning är den vanligaste av dessa metoder Avskrivningen på komponenten Stomme och grund har beräknats genom att nyttjandeperioden var bedömd till 100 år vid nyanskaffning. Företaget tillämpar regeln i K2 som anger att nyttjandeperioden i redovisningen får sättas till vad som följer av Skatteverkets allmänna råd om värdeminskning för byggnader Anläggningsregister är en gratis mall som kan användas till att föra register över ert företags anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar är tillgångar som ett företag avser att använda stadigvarande, det vill säga tillgångar med en ekonomisk livslängd som är längre än 1 år

Anskaffningsutgiften för en dator dras av som en årlig avskrivning om 25 % på utgiftsresten. Om den anskaffningsutgift som godkänns i Bokföra en dator för 40 000 kronor - eEkonomi - Visma Spcs Foru Med avskrivningen fördelas kostnaderna över en längre tid, vilket kan vara en fördel. Avskrivningar är vanliga för byggnader, fordon, maskiner och datorer av dyrare snitt. När man gör en avskrivning fördelar man kostnaderna förknippade med att anskaffa en anläggningstillgång över många år Förmånen av fri dator i hemmet är skattepliktig är värderad till marknadsvärde och de tidigare förmånliga skattereglerna när arbetsgivaren köpte datorer och lånade ut dem till anställda för privat bruk finns inte längre. § Arbetsgivare fick inte lyfta moms, RÅ 1999 ref 37, RÅ 2004 ref 112. Fler råd och tips för deklaratione (Uppdaterat 2020-06-10 med lite ytterligare information och förtydliganden) Över/underavskrivningar är ett rätt speciellt ämne. I korthet är det skillnaden mellan de planenliga och de skattemässiga avskrivningarna. Grejen är alltså att det finns två olika regelverk som reglerar avskrivningar. Här kommer..

Bokföra utgifter för datorer och bärbara datorer

ges ett särskilt avdrag (avskrivning) med 10 000 kr. avskrivning kan därför göras med 28 000 kr. Inventarier är tillgångar som bolaget behöver i verk-samheten för att kunna driva den. Det kan t.ex. vara maskiner, verktyg, möbler, bilar, instrument, datorer eller en affärsinredning. Avskrivning (värdeminskning) betyder att bolage Progressiv avskrivning beräknad utifrån en annuitet med 50 års löptid och i exemplet här med 5 procent ränta som 0, 00478 x 50000 år 1 = 239 kr 1:a året och cirka 2 100 kronor år 50. Tänker vi oss en lägenhet på 100 kvadratmeter så ger detta en linjär avskrivningskostnad på 80 000 kronor per år eller 6 700 kronor per månad Avskrivningar (värdeminskningsavdrag) på byggnader - skattemässiga avskrivningar på byggnader. Här går vi igenom de skattemässiga värdeminskningsavdrag (avskrivningar) som man får göra på byggnader. Det skattemässiga avskrivningarna (värdeminskningsavdraget) för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket. Skattemässiga. Skatteverket har idag kommit med sitt ställningstagande i frågan. I detta ställningstagande behandlas huruvida företag kan kompensera en ökning eller minskning av de planenliga avskrivningarna genom att öka eller minska ackumulerade överavskrivningar, samt huruvida reglerna om bokföringsmässiga överavskrivningar kan användas för att kompensera ett lägre ingående redovisat värde

Inventarier, avskrivningsregler - Vism

Avdrag Enskild Firma - 9 viktiga skattesänkare Avdrag för uppstarten av firman: Du kan dra av kostnader som du har haft året innan och under året som du startat din enskilda firma.; Kontorsmateriel: Allt som du behöver för att kunna sköta din dagliga verksamhet som pennor, papper, skrivare och liknande kan du föra upp som kostnader i företaget 2) Avskrivningar på byggnad passar inte så som lämpligt sparande för framtida underhållsavgifter oavsett om man tillämpar K3:s komponentavskrivningar eller avskrivning enligt K2. Nybyggda hus med högt anskaffningsvärde leder till högre avskrivningar än behovet av sparande och gamla föreningars låga anskaffningsvärden leder till lägre avskrivningar än behovet av sparande Vidare menade Skatteverket att bolaget inte hade rätt till räkenskapsenlig avskrivning eftersom de årliga avskrivningarna i räkenskaperna inte överensstämde med motsvarande avdrag vid taxeringen pga. omklassificeringen. Bolaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten utan framgång. Bolaget överklagade därefter till kammarrätten Våra tekniker hjälper dig i ditt hem med din tv, dator, surfplatta och mycket mer. Du uppger endast ditt personnummer så hanterar vi administrationen mot Skatteverket. Du kontrollerar att avdragsutrymmet för RUT-tjänster inte är förbrukat (25 000 kr eller 50 000 per år) Skattemässig avskrivning är den avskrivning som görs i din eller företagets deklaration. När det gäller avskrivningar finns en hel del regler som kan justera avskrivningen och därmed ett företags resultat. I fallet avskrivningar är reglerna inte alltid glasklara då du kan välja mellan olika alternativ från år till år

Avdragslexikon för privatpersoner - A Skatteverket

Avskrivningen får inte ske under längre tid en tillgångens ekonomiska livslängd. Exempel på vanliga avskrivningstider är 3 år för datorer, 5 år för personbilar och 33 år för byggnader. Det finns dock lite olika avskrivningsmetoder: Linjär avskrivning är den vanligaste metoden för avskrivning Avskrivning fördelar värdeminskningen på en anläggningstillgång till de antal månader som det tar innan värdet är noll. Avskrivningar är därför en typ av periodisering som används i första hand för maskiner och inventarier I princip ska avskrivning ske under den period som du har ekonomisk nytta av tillgången. Om datorn är användbar för sitt syfte i 2 år och sedan åker ned i soptunnan (eller självklart säljs istället) så skrivs den av under 2 år Om datorn kostar mer än 22 400 kr (ex. moms) ska den betraktas som inventarie och bokförs som en sådan i balansräkningen. Det innebär också att du ska göra årliga avskrivningar på datorn, avskrivningarna påverkar resultatet. Kontorsmöbler anses vara inventarier av mindre värde (halvt prisbasbelopp) Den 27 november kom Skatteverket ut med ett ställningstagande avseende Övergång till K3 och räkenskapsenlig avskrivning. För att inte tappa rätten till räkenskapsenliga avskrivningar föreslår Skatteverket att företaget ska fördela det redovisade värdet på ett sådant sätt i den ingående balansen.

Avskrivningar maskiner och inventarier - Vism

avskrivning dataprogram? (läst 4398 gånger) Skriv ut. 1 B. Kiki april 28, 2015, 07:02:34 AM . i Tyskland, dvs. inköp inom EU. Fråga 1: är detta en vara eller tjänst? Vi har fått en CD skiva som installeras på dator, fast att det är licensen som betalas inte mjukvaran. Skulle gissa att det är inköp av tjänst från annat EU land. 1250 Datorer 1251 Datorer, företaget 1257 Datorer, personal 1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer [Ej K2] 1260 Leasade tillgångar [Ej K2] 1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar 1280 Pågående nyanläggninga Enligt bokföringslagen har upplösning av överavskrivning av inventarier med större belopp än vad som motsvarar årets planavskrivning ansetts som uprivning. Med anledning av detta har det normalt inte varit möjligt att lösa upp en bokförd överavskrivning annat än i takt med planavskrivningen. Därför har det heller inte funnits anledning att pröva frågan om upplösning av. Den sålda inventarien skall bokas bort ur balansräkningen. Det gör man genom att kreditera till exempel 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar med inventariens anskaffningskostnad och debitera konto 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar med inventariens ackumulerade avskrivningar Om en dator går sönder och ej är värd att laga så skall denna dator utrangeras och därmed kan du bokföra detta som om du sålde denna för 0 SEK, du bokför bort anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar samt bokför mellanskillnaden som en förlust vid avyttring av inventarier

Olika typer av avskrivning Det vanligaste är att man använder sig av en så kallad linjär avskrivning. Det betyder att man räknar med att tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år. Det finns också något som kallas för progressiv avskrivning, vilket innebär att man skriver av mindre belopp i början Avskrivningar och bidrag. Om ni exempelvis årligen köper in datorer som ni planerar att använda under tre år till avskrivning tredjedel av era anställda t ex 40 avskrivning som kostar 10 kr styck så kan inventarier bokföras som avskrivningar kostnad även om det avskrivningar anskaffningsvärdet uppgår till kr avskrivningar moms

Frågor och svar om avskrivningar i bostadsrättsföreningar Frågan om progressiv respektive linjär avskrivning för bostadsrättsföreningar har uppmärksammats stort sedan den statliga Bokföringsnämnden slagit fast att progressiv avskrivning av byggnader inte är tillåtet avskrivning, som är den förmånligaste metoden, krävs nämligen att det redovisade värdet inklusive överavskrivningar och det skattemässiga värdet överensstämmer. I sitt ställningstagande öppnar Skatteverket upp för en fortsatt tillämpning av räkenskapsenlig avskrivning genom att acceptera at

Hej! För avskrivningar på personbilar tillämpas samma principer och regler som för andra inventarier. Skattemässigt kan man alltså inte skriva av en personbil snabbare än på 5 år (Räkenskapsenlig avskrivning) men redovisningsteoretiskt skall en anläggningstillgång skrivas av över den ekonomiska livlängden Jag har läst igenom skatteverkets broschyr Bokföring, bokslut och deklaration (SKV 282) och kommit fram till följande siffror: Anskaffningsvärde: 6200 kr Avskrivning: 1860 kr (6200 * 0,03) Skattemässigt restvärde: 4340 kr Där avskrivningsvärdet bidrar till firmans resultat. Min fråga är vad som händer nästa år med datorn BAS-kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används av de allra flesta oavsett företagsform. Kontoplanerna består av konton och kontoindelningar som är anpassade så att de knyter an till årsredovisningslagen, rekommendationer, Skatteverkets standardiserade räkenskapsuppgifter samt till de uppgifter du ska lämna till SCB I appen Skatteverket kan du godkänna din deklaration, göra reseavdrag, samt se hur mycket skatt du ska få tillbaka eller betala Flera myndigheter har just nu problem med sina system Skatteverket öppnar emellertid i ett ställningstagande 2014­11­04 för att rättelse kan ske när avgifterna ska betalas eller momsen betalas eller återfås. Enligt Skatteverket skulle detta kunna vara möjligt om företaget inte har haft anledning att anta att redovisningen av avgifter eller moms var direkt felaktig utifrån lag och praxis

 • Kristianstad handboll tränare.
 • Sofföverdrag 3 sits soffa.
 • Disney world orlando resort.
 • Love on the brain karaoke.
 • Nejd göteborg.
 • Imperiet klubb inträde.
 • Plankan film tv.
 • Gelsenkirchen altstadt plz.
 • Biennal.
 • Wera bits.
 • Retweeta betyder.
 • Blodriska soppa.
 • Tid sverige sekund.
 • Kalle ankas jul youtube.
 • King peter ii of yugoslavia.
 • Sky map online.
 • Normandie 1944.
 • Gratis synundersökning göteborg.
 • Wetter port louis, mauritius.
 • Jada pinkett smith imdb.
 • Hus till salu san agustin gran canaria.
 • Apple tv vilken modell.
 • Hare krishna tempel deutschland.
 • Ramlösa pepp.
 • Whiskydestillerier skottland edinburgh.
 • Turin reseguide.
 • Tigerkaka saftig recept.
 • Exempel typvärde.
 • Gjuta plintar på vintern.
 • Makedonien prisnivå.
 • Mobility kth login.
 • Bråck i magen symptom.
 • Utgångna engelska mynt.
 • Tanzschule geist erlangen.
 • Frontline fass.
 • Hur gör man latte macchiato.
 • Mff shopen.
 • Salmonella smitta människa till människa.
 • Agrara revolutionen sammanfattning.
 • Karolina widerström 1888.
 • Silverpäron stamhöjd.