Home

Pda förordning

Ytterligare bolag kommer att beröras när den nya PDA-förordningen (uppdateringen av EU-förordning 428/2009) träder i kraft. Detta inkluderar många teknikbolag såsom fintech-bolag och bolag som tillverkar produkter för att analysera data och information. Den nya EU-förordningen väntas träda i kraft senare i år alternativt under 2019 Vad gäller förslagen om ändringar i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden, förkortad PDA, delar utskottet regeringens bedömning att det rör sig om ändringar som bör göras till följd av att den nya EU-förordningen har en annan benämning, ett annat nummer och delvis en annan artikelnumrering än rådets förordning (EG) nr 1334/2000 Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta

Många svenska företag oförberedda på EU:s PDA-förordning

Kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Listan återfinns i bilagan till den s.k. PDA-förordningen (rådsförordning (EG) nr 428/2009) och upptar produkter med anknytning till kärnvapen, missilteknik, kemiska och bakteriologiska vapen samt även produkter med huvudsaklig anknytning till konventionella vapen EU har nu kommit med en ny uppdaterad kontrollista. Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2268/2017 och utgör en ny bilaga 1 till EU-förordning 428/2009 (PDA-förordningen). Den nya kontrollistan gäller från och med den 16 december 2017. Ny kontrollista PDA 17121 I vissa fall kan ISP bestämma att en produkt med dubbel användning (PDA) som inte listas i bilaga I ska omfattas av tillståndskrav. Denna mekanism benämns generalklausul i den svenska termino men är mer känd under sin engelska benämning catch-all och regleras i artikel 4 i PDA-förordningen FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 428/2009. av den 5 maj 2009. om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (omarbetning) EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

PDA är civila produkter, inkluderat teknik och programvara, som även kan användas för militära ändamål eller för att skapa massförstörelsevapen, inklusive kärnvapen, och dess vapenbärare. Vad som kontrolleras rörande PDA anges i PDA-förordningen. Bilaga I till denna förordning innehåller en förteckning av exportkontrollerad PDA Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Förordningen kompletteras av lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, PDA-lagen, och den svenska förordningen till denna lag. Bilaga I till PDA-förordningen innehåller en förteckning av exportkontrollerad PDA. Då det rör sig om civila produkter, omfattas bl.a. produkter so EU-förordningar. EU-förordningar gäller som lag i alla medlemsländer. Tekniska standarder tas fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och beslutas av EU-kommissionen i form av förordningar, och gäller därmed också som lagar

Kontrollistan för PDA har uppdaterats. På årets sista dag uppdaterades kontrollistan för PDA genom EU-förordning 2019/2199. läs mer. Publicerat: 16.12.2018. Uppdaterad kontrollista för PDA. Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2018/1922 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 428/2009. Förordningen träder. För vissa produkter måste man ha tillstånd för även vid förflyttningar inom EU. Dessa är upptagna i bilaga IV i PDA-förordningen. Till bilaga IV tillhör produkter som t.ex. stealth teknik, sprängutrustning, hydrofoner, missilteknik, kryptografi, vissa kemikalier, kärnteknik (kärnvapen) Syftet med exportkontroll är att säkra att krigsmaterial eller PDA inte hamnar i händerna på terroristorganisationer eller stater som det idag finns vapenembargo mot. Företag som bryter mot förordningen riskerar omfattande böter och i vissa fall fängelse för personer i ledande befattningar

IS

 1. Vid horisonten finns flera typer av handelshinder: Exempelvis PDA-förordning med fokus på mänskliga rättigheter vid export, och ny lagstiftning kring krigsmateriel i Sverige med fokus på demokrati i landet vi handlar med. Det kommer också ett EU-ramverk kring uppköp via utländskt ägande - med informationsplikt gentemot EU
 2. 170321 - Exportkontrollföreningen PDA-förordningen. Kategori: Aktuellt; Publicerat: 01.03.2017. Förslag till ny förordning om EU:s exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden. Läs hela texten. Sveriges Exportkontrollförening. Sveriges Exportkontrollförenin
 3. PDA förordningen -art 12 gemensamma licenskriterier 1. Vid beslut om beviljande av ett individuellt eller globalt exporttillstånd eller beviljande av tillstånd till förmedlingstjänster enligt denna förordning ska medlemsstaterna beakta alla relevanta aspekter inbegripe
 4. PDA-förordningen). Under hösten inledde medlemsstaterna . 5 förhandlingar om förslaget i den ansvariga rådsarbetsgruppen, WPDU Skr. 2016/17:114 (eng. Working Party on Dual-use Goods). Under hösten 2016 avslutade kommissionen också översynen a
 5. Arbetet med en ny PDA-förordning är i ett slutskede med bl.a. förslag till nya generella licenser och regler om internt kontrollprogram. På krigsmaterielområdet samordnas kontrollen inom EU alltmera och när det gäller sanktioner sker ständiga uppdateringar och förändringar

Kontrollistan för PDA är uppdaterad EU har nu kommit med en ny uppdaterad kontrollista. Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2268/2017 och utgör en ny bilaga 1 till EU-förordning 428/2009 (PDA-förordningen) Notera att vapenembargot även omfattar PDA och civila produkter som man vet eller misstänker kommer att användas för militära ändamål eller i militära produkter (catch all Artikel 4 i PDA-förordningen). 3.1.1 Catch-all / Artikel Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden. Den senaste PDA-listan gäller från och med 31 december 2019. US Material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel får inte överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att de: utgör en fara för människors hälsa, medför en oacceptabel förändring av livsmedlets sammansättning, försämrar dess smak och lukt Konsumenterna får inte heller vilseledas genom det sätt på vilket ett material eller en produkt märks.

Många svenska företag oförberedda på EU:s nya PDA-förordning

EKS och eurokoderna är verkställighetsföreskrifter till kraven på bärförmåga, stadga och beständighet i 8 kap. 4 §, punkt 1 i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Lag och förordning Ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att den påverkan som byggnadsverket sannolikt utsätts för när det byggs eller används inte leder till att byggnadsverket helt. Exempel på PDA som ISP tar upp är kemikalier, högteknologiska verktygsmaskiner, radarer, navigeringssystem och rör i olika speciallegeringar. En förteckning över produkter som klassas som PDA finns i bilagan i Rådets förordning (EG) nr 428/2009 med tillhörande uppdateringar

Uppdaterad kontrollista för PDA ALTEA A

PDA - Medarbetarwebbe

Välkommen med din artikel till IDG Opinion. Här har du möjlighet att skriva debattartiklar inom områden som engagerar våra läsare. Varje månad läser cirka 1,2 miljoner it-beslutsfattare, techentusiaster och it-proffs våra nyhetssajter. IDG opinion är vår samlingssajt för debatter på.

Synpunkter rörande produkter med dubbla användningsområden Branschen har utarbetat synpunkter på EU Kommissionens förslag till ändring av EU förordningen (EG) nr 428/2009 rörande produkter med dubbla användningsområden (PDA) Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar enbart för frågor om produkter med dubbla användningsområden som tillhör kategori 0 i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009. Storbritanniens utträdesavtal träder i kraft den 31 januari 2020 och innefattar övergångsbestämmelser för att handeln mellan Storbritannien och EU ska kunna fortsätta som vanligt till och med den 31 december 2020

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla

Se artikel 5 i Europeiska rådets förordning (EG) nr. 428/2009. Exempel på sådana tjänster är att förmedla transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av så kallade produkter med dubbla användningsområden (PDA) RUTINBESKRIVNING FÖR ATT GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNST- OCH LSS-AKTER DNR 1535-2017-2.8. 5 Särskilt om faderskap, 2018 T.o.m. 1996 handlades faderskapsärenden centralt av familjerättbyrån EUs nya PDA förordning •Fokus på mänskliga rättigheter vid export Sveriges nya lag om krigsmateriel •Demokratibegrepp för export. Uppköp - utländskt ägande? EU-kommissionen förslag på nytt ramverk •Utländska potentiella uppköp ska meddelas •Informationsutbyte inom E - beskriver hur PDA-listan (bilaga 1 till PDA-förordningen) är strukturerad, samma länk finns också vid fråga 2 i checklistan. Guidelines for researchers on dual-use and misuse of research - document framtaget av fem belgiska universitet

Diagnosen PDA används trots kritik Special Nes

PDA. Samverkan. Undervisning. Obligatorisk IT-incidentrapportering. I april trädde en ny förordning i kraft som innebär att myndigheter är skyldiga att rapportera allvarliga IT-incidenter till MSB. Den 4 april 2016 trädde Förordning (2015:1052). Dual-use items are goods, software and technology that can be used for both civilian and military applications. The EU controls the export, transit and brokering of dual-use items so the EU can contribute to international peace and security and prevent the proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD)

luftfartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet och om upphävande av rådets direktiv 91/670 EEG, förordning nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG Exportkontroll klassificering. Ett Export Control Classification Number (ECCN) är ett alfanumeriskt klassificeringsnummer bestående av fem tecken som används för att identifiera artiklar för amerikansk exportkontroll. Ett ECCN är annorlunda än ett Schedule B-nummer, som används av Bureau of Census för insamling av handelsstatistik Svensk exportkontroll av krigsmateriel som räknas upp i artikel 4.1 i förordningen, dvs. kritisk infrastruktur, kritisk teknologi (utanför områdena krigsmateriel och PDA) och kritiska insatsvaror. Således kommer ISP att behöva tillföras ytterligare kompetens, men även samarbeta med andra myndigheter och näringslivet, för att kunna hantera ett sådant uppdrag Tillstånd enligt Del CAMO. Övergripande / Avgifter För tillståndsprövning enligt tillägg I i bilaga VII (Del CAMO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §. Avgiften bestäms av MTOM på det tyngsta luftfartyget i tillståndet. För tillståndsprövning enligt tillägg I i bilaga VII (Del CAMO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en.

Video: Förordning (1992:1303) om krigsmateriel Svensk

Produkter med dubbla användningsområden - Medarbetarwebbe

In Japan, where 3G was launched last year, there are now over 100,000 3G terminals in use from a limited number of manufacturers, with a variety of basic models available (e.g. handset with video camera, PDA-type of terminal, plug-in interface for PCs) KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1110/2012. av den 23 november 2012. om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklature Operativ organisation för privat luftfart över 5,7 ton. Övergripande / Avgifter För tillstånd och tillsyn för privat luftfart över 5,7 ton som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 ska en avgift tas ut med belopp motsvarande nedlagd arbetstid och kostnader enligt Avgifter för tillståndsprövning Förordning 754/94, ändrad genom förordning 936/99 och 1179/2009. Motivering: Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt ordalydelsen i KN-nr 8518, 8518 10, 8518 10 95, 8517, 8517 69 och 8517 69 39

Certifierad underhållspersonal och ballong- och fallskärmstekniker. Övergripande / Avgifter Avgift för certifikat för certifierad underhållspersonal och tillstånd för fallskärmstekniker - enligt bilaga III (Del-66) i kommissionens förordning Avgiften för utfärdande eller ändring/förnyelse av certifikat tas ut enligt tabell 1 och består av en grundavgift och, i tillämpliga. 12.6.2009 SV Europeiska unionens officiella tidnin Enligt förordning 961/2010 förbjuds export av vissa produkter till Iran. Den 31-årige mannen drev ett handelsbolag i Lund, som köpte in teknisk utrustning och sålde den vidare till beställare slutanvändare kan göras mot PDA regelverket (rådets förordning (EG) nr 428/2009, artikel 4) catch all. LICENS FÖR EDGE EDGE är en programvara som kan licensieras till olika samarbetspartners efter att licensavtal skrivits. Det kostar inget att använda EDGE för samarbetspartnerna, men däremot ska återrapportering ske till FOI av all tidigare år, omfattande minst 180 hp (120 p enligt tidigare förordning), eller motsvarande, varav minst 15hp grundläggande matematik/språk, läs- och skriv. Grundläggande kunskaper i IKT. 4. Innehåll Kursens innehåll avser att belysa alla barns språkliga och matematiska lärande, innehåll och arbetssätt

Handla Passdelssats PDA 16 till återförsäljarpriser hos Storel - din elgrossist. Registrera dig nu Det är kopian av exportdeklarationen tillsammans med fakturakopian, som är din nationella föranmälan av KM/PDA. Tidsfristen för att lämna in din föranmälan räknas från det att du begär klarering av ärendet vid exporttullkontoret, det vill säga senast 48 timmar innan exporten görs TSFS 2015:46 LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområde

Föranmälan vid export av KM och PDA - Tullverke

vård. Hälso- och sjukvården regleras i flera lagar, förordningar och före-skrifter. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, står det bland annat att ledningen av hälso- och sjukvården ska ll vara organiserad så att den tillgodo-ser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnads enligt tidigare förordning). För att bli antagen till kursen krävs att€den sökande€är verksam som ledare i förskolan. 4. Innehåll Kursens problematiserar och konkretiserar vad som krävs för att leda arbetsprocesser som vidareutvecklar förskolans kvalitet i enlighet med de nationella styrdokumenten. Vidare problematiseras och. Lagar, regler och förordningar medför större egenansvar i form av egenkontroll och dokumentation. scanner, PDA/Smartphone, osv. Gemensam standard för återrapportering och med ett minimum av tidsåtgång och annat onödigt administrativt arbete. Se vårt utbud av streckkodsscanners och PDA. Rådets förordning (EG) nr 428/2009 *utgår från EUs PDA lista ca 200 sid - uppdateras vanligen årligen . Krigsmateriel.materiel som är utformad för militärt bruk och som enligt regeringens föreskrifter* utgör krigsmateriel, dels tekniskt stöd avseende krigsmateriel so

Exportkontroll - Strålsäkerhetsmyndighete

PDA. Samverkan. Undervisning. Vad är informationssäkerhet? Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Stockholms universitet är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och de beslut som regering och riksdag fattar Rådets förordning (EG) nr 765/2008. Art 27.3. Ger Tullverket befogenhet att skjuta upp övergången till fri. omsättning vid misstanke om att produkten: - utgör en allvarlig risk för miljö, hälsa eller säkerhet - saknar den dokumentation som krävs enligt regelverket - är märkt med falsk eller vilseledande CE-märknin European Union - Official website of the European Union. Bo, arbeta och resa i EU . Information om din rätt att bo, arbeta, resa, studera och söka vård i andra EU-länder och dina rättigheter som konsumen

Svenska kyrkan är en mötesplats genom livet. Få hjälp, engagera dig eller delta i en aktivitet. Du är välkommen oavsett vem du är list of pre-selected projects for PDA support and list of pre-selected projects for the Innovation Fund grants, prior to the award of grants. If requested by the Commission, Member States will also advise and assist the Commission in setting general orientations for the Innovation Fund, as well as in addressing problems in the implementation of a project Rådets förordning (EG) nr 765/2008 Art 27.3 Ger Tullverket befogenhet att skjuta upp övergången till fri omsättning vid misstanke om att produkten:-utgör en allvarlig risk för miljö, hälsa eller säkerhet -saknar den dokumentation som krävs enligt regelverket-är märkt med falsk eller vilseledande CE-märknin kontrollistorna - PDA Förordning (EU) nr 1382/2014. www.isp.se Aktuella frågor i regimerna Viktigare nya produkt kontroller i WA ML; 2013 Nya energetiska materiel tillförda i ML 8 2012 Rymdfarkoster tillförda i ML 11 2011 Bränsleceller tillföda i ML 1 Handla Passdelssats PDA 16 till återförsäljarpriser hos Storel - din elgrossist. Registrera dig nu

12.4.2007 SV Europeiska unionen om bevarande eller gallring i lag eller förordning eller i föreskrifter som grundar sig på lag. Reglerna i detta beslut gäller inte om det finns avvikande bestämmelser om bevarande eller gallring i generella eller myndighetsspecifika gallringsbeslut utfärdade av arkivmyndigheten. Datum för beslut Stockholm den 3 februari 201 1 till rådets förordning 428/2009, om förmedlaren har informerats av behöriga myndigheter att produkterna är eller kan vara avsedd för massförstörelsevapen (artikel 5.1), - tillhandhåller förmedlingstjänster för PDA, om regeringe Ny PDA-förordning förbereds •PDA = Produkter med Dubbla Användningsområden (Dual Use) •Trepartsförhandlingar pågår/inleds snart i Bryssel (EU-kommissionen -Rådet -EU-Parlamentet) •Beslut senast juni 2019 (EU-Parlamentsval i slutet av maj

Yttre faktorer som bör finnas med i analysen är kunder och leverantörer, lagar och förordningar och andra faktorer som kanske inte går att påverka. Förstudierapporten bör innehålla bakgrundsinformation, omvärldsanalys, verksamhetsanalys, förändringsförslag, kostnads- och intäktsanalys samt en plan från projektgruppen om hur projektet ska gå vidare Med rådets förordning (EG) nr 1334/2000 infördes en reviderad kontroll avseende kontroll av produkter samt teknik med dubbla användningsområden. Kontrollis-tan omfattar ca 650 produkter. Med rådets förordning (EG) nr 1236/2005 infördes förbud samt kontroll avseende utrustning m m för dödsstraff samt tortyr

För din PDA - Nyheter - 2020. 2020. Ta Computerworld vart du än går med Computerworld Mobile för din handhållna enhet! Du kan hålla jämna steg med dagens topprubriker för tekniknyheter som uppdateras två gånger varje arbetsdag. Och få din dagliga dos av Shark Tanks humoristiska rapporter från IT-skyttorna förflyttning. Vidare behandlas lagar och förordningar som reglerar insatser till individer avseende orientering och förflyttning, samt avseende byggnation, ombyggnation och tillgänglighet nationellt och internationellt. Den studerande förväntas kunna ingå i relevanta samarbeten rörande planering av tillgänglighet i fysisk miljö tolka lagar och förordningar i skolans/förskolans arbete identifiera, bearbeta samt problematisera skoljuridiska problem € Värderingsförmåga och förhållningssätt utifrån grundläggande värden i internationella och nationella styrdokument visa exempel på såväl rimliga lagtolkningar som€etiska bedömningar€genom att ställ

4 Generellt tillstånd EU 001 Vissa produkter till vissa länder Alla produkter i bil. 1 till PDA förordning, undantaget: Produkter i bil. IV 12 särskilt angivna: (0C001, 0C002, 0D001, 0E001, 1A102, 1C351-1C354, 7E104, 9A009.a och 9A117) 7 länder: Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Norge, Sh Schweiz, USA Generellt tillstånd EU 002 Vissa produkter till vissa länder Tillståndet. (120 p enligt tidigare förordning). För att bli antagen till kursen krävs att den sökande är verksam som ledare i förskolan. 4. Innehåll Kursens innehåll är att problematisera och konkretisera vad som krävs för att leda arbetsprocesser som vidareutvecklar forskolans kvalitet i enlighet med de nationella styrdokumenten I början av 2013 lovade den tidigare brittiske premiärministern David Cameron en folkomröstning om EU-medlemskapet om hans konservativa Toryparti vann parlamentsvalet 2015. Löftet om folkomröstning föregicks av det faktum att det länge har funnits en stark minoritetsopinion mot EU-medlemskapet i partiet. Valet blev en stor seger för de konservativa På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor

ändring av PDA-förordningen, vilket innebär att befogenhet delegeras till. kommissionen att dels ändra bilaga I i PDA-förordningen i enlighet med. de ändringar som kontinuerligt görs av kontrollistorna i de multilaterala. exportkontrollregimerna, dels anta akter för att snabbt avlägsn Regeringen beslutar denna dag om förordning med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter. Den träder i kraft den 23 januari 2006 då förordningen (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter skall upphöra att gälla.Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och nedan. Handla Säkr.lastfrånskiljare SLD 63 till återförsäljarpriser hos Storel - din elgrossist. Registrera dig nu Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS] AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Produktdefinition :Blandning 2.2 Märkningsuppgifter Flam. Liq. 3, H226 Detta ämne har klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar Dumpad eller subventionerad import Förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. [1001-1027] Uppdaterad: 2018-06-11 2f02_1.pdf 704 k

 • Vad betyder eobd.
 • 2017 wrc wiki.
 • Industrinorm asa.
 • Silver lining film.
 • Tyda hundens signaler.
 • Nordskiffer.
 • Nascar com nascar.
 • V pudenda interna.
 • Olika stora testiklar hund.
 • Fotobok test råd och rön.
 • Music.
 • Mindre dagsvärmare.
 • Breidablikk kvam.
 • Vad betyder modern.
 • Youtube ever after high.
 • Fallna kvinnor när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut.
 • N paraffin.
 • Katolska kyrkan historia.
 • Mod podge på svenska.
 • Pluto och långben.
 • Karlskogahem loviselund.
 • Hantera känslor borderline.
 • Mobilabonnemang gratis telefon.
 • Quinoa gepufft oder ungepoppt.
 • Dyrkades av semiter.
 • Pr nummer audi.
 • Can demirtas ursprung.
 • Nike tanjun svart/svart.
 • Dagens lunch kisa.
 • Kissnödig hela tiden man.
 • Lbs bausparvertrag kündigen formular download.
 • Ltz dödsannonser.
 • Kenza shampoo.
 • Cykel på gym.
 • Mindre dagsvärmare.
 • Magträning gravid.
 • George town caymanöarna.
 • Ett fall för vera säsong 6.
 • Fransk bulldog operation andning pris.
 • Lära sig svenska från engelska.
 • Skype online person.